Forest Maps

Att göra en grön skogsbruksplan

 

I fält mäts följande data in:
 • Gy: Grundyta med hjälp av ett relaskop (3-8 st./bestånd) Relaskop
 • TGL: Trädslagsfördelning, tas oftast samtidigt som man tar relaskopytor

 • Höjd: Medelhöjden mäts (1-2 ggr/bestånd) Höjdmätare, Suunto eller TruePulse

 • Hkl: Huggningsklasser

 • Ålder: Medelåldern mäts på där de träd som är volymmässigt medelträd Tillväxtborr

 • Målklasser: PG, PF, NS och NO

 • SI: Ståndortsindex mäts oftast med hjälp av övrehöjdsträd

 • m3sk/ha: Tas fram genom Gy och medelhöjd samt avdrag eller tillägg från avvikande delar

 • Fuktighetsklass: Mäts med hjälp av markens fuktighet och bärighet

 • Vegetationstyp: Mäts genom att leta upp vilka växter som växer i fältskiktet

 • Skikttyp: Fröträdsställning är den vanligaste där volym mäts m.m.

 • Åtgärder: Detta är den klart intressantaste uppgiften i planen. Den bygger på många olika insamlade data. Samt en inventerares kunskaper som har uppdaterad information skogsbrukets nycker. Åtgärder för gallringar bygger oftast på skogsvårdsstyrelsens gallringsmallarna men vid gruppställda bestånd eller annan avvikelse föreslås en annan åtgärd i den fria texten. Åtgärder där en röjning bör/måste utföras i annan skog som inte är rena röjningsbestånd kommer endast att beskrivas i den fria texten med en förklaring på varför röjningen skall utföras.

 • NVB: Naturvärdesbedömning sker i alla bestånd som har målklasserna NS och NO, samt de bestånd som är s.k. reservbestånd för en ev. framtida åtgärd där de förutbestämda NS och NO bestånden inte längre kan klassas som NS eller NO. Skogsbiologerna har tagit fram en mall där 77 olika kriterier avgör hur många poäng ett bestånd får, det bygger mycket.

Uppdatering av kartan samt inmatning av fältdata:
 • Beståndsgränser, avvikande delar, försumpningar, nya/borttagna -hus, -vägar, -diken, -bäckar och -kraftledningar uppdateras i kartan

 • Fältdata från fältblanketterna matas in

 • Bestånden omnumreras

 • Programmet  räknar ut volymer med hjälp av m3sk/ha och beståndets areal

 • Slutligen görs en kontroll av alla inmatade värde.

Den färdiga skogsbruksplanen:
 • Planen skrivs sedan ut till:
 • 1 pärm (inkl. inplastad åtgärdskarta)+ 1 häfte + fil i PDF-format som kan skickas på e-post eller kopieras till en CD-skiva.
Följdprodukter:
 • Jaktkarta: Markera pass, drev m.m. på en arbetskarta som vi kan skriva ut åt er, ange hur många exemplar ni vill ha inplastade. Jaktkartan kan skrivas ut i lämplig skala för att ex. passa A4-format, det går även att skriva ut en karta i A3.
 • Översiktkarta på era fastigheter där fastigheterna markeras på en karta i 1:50 000.

[ Hem ]


Senast uppdaterad: August 20, 2009